ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานจำนวนผู้สมัคร 38 ค. (2)  เหตุพิเศษ  รายวัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 2  รายละเอียดคลิกที่นี่

กศจ.ชุมพร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563    รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน 1 อัตรา   รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งต้้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2563 จำนวน 27 ตำแหน่ง รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง เรียกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 จากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ครั้งที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 32 ตำแหน่ง กำหนดรายงานตัวเลือกสถานศึกษา (บรรจุและแต่งตั้ง) ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. - 09.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (การแต่งกายชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) ทั้งนี้​ หนังสือเเรียกตัวจะจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์​ตามที่อยู่ที่ปรากฎใบสมัคร รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง เรียกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 จากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก สังกัด สพม. ครั้งที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 จำนวน 3 ตำแหน่ง กำหนดรายงานตัวเลือกสถานศึกษา (เปลี่ยนตำแหน่ง) ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. - 09.30 น. ณ ห้องศึกษาธิการจังหวัดชุมพร (ชั้น 4) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (การแต่งกายชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) ทั้งนี้​ หนังสือเเรียกตัวจะจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์​ตามที่อยู่ที่ปรากฎใบสมัคร รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 รายละเอียดคลิกที่นี่

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดชุมพร เสร็จสิ้นตามขั้นตอนแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามสัดส่วนของจังหวัดชุมพร จำนวน 1 ราย  ทั้งนี้ หากผู้ใดเห็นว่าครูผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติ สามารถท้กท้วงผลการคัดเลือกไปยังคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดชุมพร ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันประกาศรายชื่อ โดยทักท้วงให้ทำเป็นหนังสือ ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ของผู้ท้กท้วง และลงลายมือชื่อของผู้ทักท้วง โดยแสดงข้อเท็จริงให้เห็นว่าประสงค์จะทักท้วงครูผู้ได้รับการคัดเลือกด้วย เหตุผลใดหากมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อทักท้วงให้ส่งไปประกอบ การพิจารณาด้วย  รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง เรียกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 จากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ครั้งแรก ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 109 ตำแหน่ง ดังนี้ กำหนดรายงานตัวเลือกสถานศึกษา (บรรจุและแต่งตั้ง) ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 09.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (การแต่งกายชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) ทั้งนี้​ หนังสือเเรียกตัวจะจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์​ตามที่อยู่ที่ปรากฎใบสมัคร รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง เรียกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 จากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกครั้งแรก ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 จำนวน 56 ตำแหน่ง ดังนี้ (1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 33 ตำแหน่ง (เรียกลำดับที่ 1 - 33 และสำรอง ลำดับที่ 34 - 35) (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 23 ตำแหน่ง กำหนดรายงานตัวเลือกสถานศึกษา (เปลี่ยนตำแหน่ง) ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 09.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  ทั้งนี้หนังสือเรียกตัวจะจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ตามที่อยู่ที่ปรากฏในใบสมัคร  รายละเอียดคลิกที่นี่

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ขอแจ้งเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบคะแนน ภาค ก ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ http://202.29.83.158/web/Application.htm?mode=initLogin

ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 รายละเอียดที่นี่

ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. รายละเอียดที่นี่

ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. รายละเอียดที่นี่

ประกาศรายชื่อครูผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4 ปี 2564 รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง ประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดที่นี่

ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรุณาบันทึกข้อมูลในแบบสำรวจของคุรุสภา ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563 รายละเอียดคลิกที่นี่ 


ประกาศ กศจ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. รายละเอียดที่นี่

ประกาศ กศจ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ขและมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัด สพฐ.  ปี พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่

หนังสือสำนักงานศึกษาธิการ เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คลิกที่นี่