กลุ่มงานนิเทศฯ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน

รายงานผลการตรวจราชการ ติดตาม การตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๑