ข้อมูลสารสนเทศ

1. สารสนเทศทางการศึกษา  ปีการศีกษา 2560
    – การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)
    – การทดสอบระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ  (N-NET)
    – การทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)
    – การทดสอบระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา  (I-NET)
    คลิกที่นี่

2. ข้อมูลจำนวนครู  นักเรียนและโรงเรียน  คลิกที่นี่
     *1. รวบรวมจากฐานข้อมูล 10 มิ.ย. 61
     *2. ข้อมูลบางสวนอยู่ระหว่างดำเนินการ

3. ข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในพื้นที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  2  คลิกส์ที่นี่