หน่วยงานการศึกษา

  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
  2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
  4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
  5. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร
  6. ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชุมพร
  7. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41