ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชุมพร (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

  คณะทำงานจังหวัดชุมพร ได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพบริบท เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ  และกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ จำนวน ๑๔  กลยุทธ์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ   

แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนและประชาชน ให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืนและมีคุณธรรม  จริยธรรม รักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ปรองดอง สมานฉันท์ ลดความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี เคารพในระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๒. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่งชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว)

๓. การร่วมมือกันเสริมสร้าง สนับสนุน จัดระบบดูแล ปกป้องช่วยเหลือผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ ทักษะชีวิต และสามารถป้องกันตนเองให้สามารถป้องกันภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น อาชญากรรมความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

แนวทางการพัฒนา

๑. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะที่สำคัญจำเป็นและสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษา

๒. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาและหน่วยงานให้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดและผลิตกำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ให้สร้างขีดความสามารถการแข่งขันเพิ่มขึ้น

๓. เสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพ ของผู้เรียนและประชาชนของจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาผู้เรียนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน เขียน คิด คำนวณ วิเคราะห์ความสามารถทางเทคโนโลยีและการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ อีกทั้งมีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑

๒.ส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย

๓. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และเน้นการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน

๔. พัฒนาระบบและกลไกการวัด การติดตาม ระบบการประเมินผล ด้านสิทธิโอกาส และคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ

๕. การพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับความต้องการทางการศึกษาสำหรับประชากรทุกคน และสถานศึกษาทุกระดับสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

๖. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ ตำราเรียน สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

๗. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

๘. พัฒนาส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ การยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษา ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ให้กับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่ง  การเรียนรู้

๓. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้มีความพร้อมและมีศักยภาพในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างทัดเทียมกัน

๔. การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรเพื่อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาการเรียนรู้สู่ Active Learning  ด้วย Professional Learn Community: PLC

๒. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนำแนวคิดตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

๓. พัฒนาหลักสูตรองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ มีระดับมาตรฐาน

๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการ ที่มีการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล

๓. นิเทศ ติดตาม กำกับ ดูแล ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๔. การบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ       โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  พัฒนาระบบติดตาม ประเมินผลและระบบแนะแนวให้กับนักเรียน นักศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

๕. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา โดยพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Online