วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (vision)

จังหวัดชุมพรนครแห่งการเรียนรู้

สู่คุณภาพระดับสากล

บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง